Pirkšanas un atgriešanas noteikumi

 

1. Vispārīgi noteikumi

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi un nosacījumi") nosaka tiesības, pienākumus un atbildību starp personu, kas iegādājas preces elektroniskajā veikalā www.hauteboheme.lt (turpmāk tekstā - "Pircējs"), un UAB "WHITE STUDIO", uzņēmuma kods: 303456439, Dariaus ir Girėno 1-10, 29116, Anykščiai, Lietuva (turpmāk tekstā - "Pārdevējs"), preču iegādes un apmaksas noteikumus un nosacījumus, preču piegādes, atgriešanas un apmaiņas kārtību. Iegādājoties Preces, Pircējs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

No brīža, kad Pircējs interneta veikalā ir izvēlējies iegādājamo preci un izveidojis iepirkumu grozu, kā arī pabeidzis visus pasūtījuma posmus, no kuriem pēdējais ir maksājuma metodes izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka pirkšanas un pārdošanas tiesiskās attiecības ir nodibinātas un pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts.

3. Pircēja tiesības

  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā www.hauteboheme.lt (turpmāk tekstā - "Elektroniskais veikals") saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos noteikto kārtību.
  3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  4. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.
  5. Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos un Lietuvas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos.

4. Pircēja pienākumi

  1. Pircējs samaksā par pasūtītajām precēm un pieņem tās saskaņā ar šiem Noteikumiem.
  2. Pircējs ievēro visus pārējos šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktos pienākumus un nepārkāpj Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5. Pārdevēja tiesības

  1. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt Interneta veikala darbību. Šādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek izbeigti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
  2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža tīmekļa vietnē www.hauteboheme.lt.
  3. Ja Pircējs mēģina graut Interneta veikala stabilitāti vai drošību vai nepilda savas saistības, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Interneta veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies saistībā ar to.
  4. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.
  5. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  4. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka

  1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   1. naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. bankiniu pavedimu;
   3. mokėjimo kortele.
  3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8. Prekių pristatymas

  1. Prekes pristato transporto / kurjerių įmonė Pirkėjo nurodytu adresu, arba prekės siunčiamos paštu.
  2. Įprastai prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes dienos. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
  4. Jei Pirkėjo su transporto / kurjerių įmonės atstovu suderintą prekių pristatymo dieną prekės Pirkėjui nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
  5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusios transporto / kurjerių įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  7. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto / kurjerių įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
  8. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto / kurjerių įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  9. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius transporto / kurjerių įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje; prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
  10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pardavėjo kontaktai yra nurodyti Elektroninėje parduotuvėje. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  3. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  4. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  5. Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  6. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  7. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, kartu su prekės dokumentais bei prekės įsigijimo dokumentais.
  8. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų  galima saugiai transportuoti.
  9. Visais prekių grąžinimo atvejais Pirkėjas visų pirma privalo kreiptis į UAB „WHITE STUDIO“ atstovą Elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais ir tik suderinęs prekių grąžinimo klausimą su UAB „WHITE STUDIO“ atstovu Pirkėjas gali grąžinti prekes per kurjerį arba atnešti jas į UAB „WHITE STUDIO“ buveinę.
  10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  11. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
  12. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  13. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
  14. Jei Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 9.7. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
  15. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui į Pirkėjo banko sąskaitą grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  16. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 9.7. punktui.

10. Kiti klausimai

  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
  2. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad Elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, susijusius su Elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11. Baigiamosios nuostatos

  1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
atjaunināšana…
 • Grozs ir tukšs.